Convé destacar aquí també les parts més importants d’una arquitectura molt funcional. En primer lloc, les obertures de ventilació, per tal que es puguin expulsar els gasos nocius produïts amb la fermentació i també perquè aquesta es doni a la temperatura idònia. I finalment, l’enginy de fer que la major part dels processos es realitzin per decantació, és a dir, per gravetat.